ae2941b9-eeb2-4e82-a7ac-ec270b8bc870
Prinsetje jïh gievrie : Lilleprinsen og runebomma
Prinsetje jïh gievrie : Lilleprinsen og runebomma
Forfatter: Laakso, Rita Helmi Toivosdatter
Utgivelsesår: 2021
Språk: Flere språk, Norsk Bokmål, Sørsamisk
Medietype: Bok
Kategori: Skjønnlitteratur
Utgiver: Kolofon forlag
ISBN: 9788230022979
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Ikth, ij dan joekoen guhkiem mænngan, onne baernie onne voenesne onne laantesne årroeji. Dïhte lij sjïere onne baernie eevre iemie fuelhkesne. Dïhte stoerre fuelhkesne gelliej aajkohkigujmie byjjeni, men aaj gelliej seasajgujmie jïh jiekiejgujmie jïh tjietsiejgujmie. Såemies dejstie seasijste jïh jiekijste jïh tjietsijste lin eevre sïejhme seasah jïh jiekieh jïh tjietsieh, men akte dejstie lij ånnetji jeatjahlaakan. Baernie daam seasam lyjhki, dovne dan åvteste dïhte stååkedi, laavloeji jïh gieltegs soptsesh gaajhken bïjre soptsesti mij lij sov bïjre. Idtji gåessie gih heamturegærjeste lohkh, juktie seasah gaajhkh daah soptsesh sov åejjien sisnie utnin. Dah lin soptsesh mah tjaebpies hievnienviermine båtnahtallin, mah sïlpetråarine biejjhguakosne gïjkin. Jïh dan åvteste baernie idtji hievnijste bïllh. Dïhte tuhtji hievnienviermieh lin dan tjaebpie, jïh eeremasth mænngan lij obreme. Dellie ov goh diamaantine biejjhguakosne gïjkin. Gosse lin skåajjesne vaedtsieminie seasa iktesth smaave soptsesh soptsesti, gusnie prinsh, prinsessah, tråallh, sopmh, nåvserh jïh saemien, mytiske jupmelh lin meatan. Joekoen gosse jåvle geatskani. Det var en gang for ikke så veldig lenge siden, at det bodde en liten gutt i ei lita bygd i et lite land. Han var en spesiell liten gutt i en helt normal familie. Han vokste opp i en storfamilie med mange fettere og kusiner, men også mange tanter og onkler. Noen av tantene og onklene var helt ordinære tanter og onkler, med unntak av en litt annerledes tante. Han likte denne tanten veldig godt, fordi hun både -lekte, sang og fortalte spennende historier om alt rundt seg. Hun leste dem aldri fra en eventyrbok, for hun hadde alle disse historiene inne i hodet sitt. Det var historier som ble spunnet som flotte spindelvev, som blinket som sølvtråder i solskinnet. Det var derfor gutten ikke var redd for edderkopper. Han syntes spindelvev var så vakkert, spesielt etter at det hadde regnet. Da blinket det som diamanter i solen

Tilgjengelighet

Loading...

Bøker av samme forfatter

Lignende emne/genre

4fed46b8-61ce-4ff2-af1e-7368cca32ff0
Forfatter: Donaldson, Julia
8fd87ed5-f605-446f-8c71-ea9fb43ebf0e
Forfatter: Lindmo, Arne Kristian
31ae4901-d8c3-4091-807f-884ab893cf0c
Forfatter: Lindmo, Arne Kristian
fdd2ed8f-ea49-4638-9f39-4504154e64ee
Forfatter: Hodnefjeld, Hilde
923d3130-ce50-4889-a017-c11f6f339ca3
Forfatter: Hodnefjeld, Hilde
6aee11c4-70a6-4fe9-b6f7-e1352ceff15d
Opphav: Aamodt, Ingunn
3c3fdb34-4d82-4c8f-930e-867b984e8296
Opphav: Grimnes, Lise Forfang
afe79df9-d577-4a6d-944d-cce5bf9bace9
Forfatter: Mostue, Sigbjørn
fa8b67ae-f37a-482f-ae9c-fc517b87e9ed
Forfatter: Brown, Aleksander R. Kirkwood
86ab793c-feec-4a45-82ef-5bacf7d5260c
Forfatter: Melchor, Fernanda
fd96c33c-221b-4531-9bda-0a80900434d1
61457519-1ed0-4587-b534-aba3d2f96ab7
Opphav: Lorie, Peter
43dc0460-b736-4d1f-8823-44deda73e4e0
942b3239-c86d-4b7b-a624-caff5a0ac45b
Opphav: Sten, Camilla
377fe127-06b2-4639-b5e4-fcb4fbf79f6e
a5e748d8-8a9d-45da-b619-cbf7373bc198
adeb7785-14bd-4a2f-a3ba-f4e81690e82c
c5c167d6-72b7-4876-a052-e4ec9bd8a4a2
7e0e9b75-3e0d-40c2-a89e-699001776470
cc5eeb8e-8ac9-4d8c-95b0-41e1d10782bf
Opphav: Mostue, Sigbjørn

Søk

Språkvelger